КРЫМ С ПРЕЗИДЕНТОМ!

Кафедра вокального и инструментального искусства

Научная тема кафедры: «Музыкальное искусство в условиях глобализации мирового культурного пространства»

 • Корректировка учебно-методических комплексов дисциплин по предметам учебного цикла для всех образовательно-квалифицированных уровней
 • Подготовка и публикация учебно-методических пособий для высших учебных заведений по предметам учебного цикла
 • Разработка и проведение научно-практических семинаров
 • Подготовка к сдаче канд. минимумов, защита канд. диссертаций, учеба в аспирантуре Подготовка и проведение ежегодной Международной научно-практической конференции факультета
 • Активизация научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава
 • Активизация научно-исследовательской работы студентов специальности «Музыкальное искусство»

Профессорско-преподавательский состав

 • Общее количество преподавателей - 41
 • Общее количество концертмейстеров – 13
 • Доктора наук – 4
 • Кандидаты наук – 5
 • Народные – 1
 • Заслуженные - 6

Публикации научных статей в журналах ВАК

 1. Чайка Е.В. Концерт Бетховена ор. 58 G-durв контексте традиций исполнительства в Украине//Науковий вістник «Національної музичної академії ім..П.І.Чайковського № 103, Київ, 2012 с. 129-138
 2. Чайка Е.В. Скрипичный концерт П.И. Чайковского в контексте жанровой этимологии предсимволической культуры ХІХ века. Киев
 3. Алёхина Е.В. Жанрово-стилистические черты барокко в музыке Джулио Каччини//Научный журнал «Культура народов Причерноморья» № 237, Симферополь, 2012/ с. 142-145
 4. Новицька О.В. Деякі особливості становлення особистості музиканта-виконавця / О.В. Новицька // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Психологія творчості. ‑ К. : 2012. - Т.ХІІ, вип.14. – С.180‑189.
 5. Новицька О.В. Особливості впровадження проблемних ситуацій у процес навчання гри на фортепіано у дорослому віці / О.В. Новицька // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К. : 2012. - Т.ХІІІ, ч.6. – С. 204‑213.
 6. Новицька О.В. Особливості розвитку психомоторного апарата музиканта-початківця дорослого віку / О.В. Новицька // Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. - №38(62). – С.198‑207.
 7. Безкоровайна Н.С. Повернення скарбів в українську музичну культуру: творчість В.А. Безкоровайного //Науч.журнал «Культура народов Причерноморья» № 225. Симферополь, 2012. – С. 154-157.
 8. Щербіна І.В. Народні родинні традиції як прояв самоідентичності та засіб духовного самозбереження етносу (на прикладі сучасної весільної обрядовості Українців//І.В. Щербіна //Ввсник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр. / За ред.. Даниленка В.Я. - Х.: ХДАДМ, 2012. – (Мистецтвознавство: №3). – С. 162-165 (0,5 др.арк.).
 9. Щербіна І.В. М.Ф. Сумцов: історія та сучасність слов’янської фольклористики наук.пр. /За ред. Даниленка В.Я. - Х.: ХДАДМ, 2012. – (Мистецтвознавство: №4). – С. 182-185. (0,5 др.арк.).
 10. Щербіна І.В. Музичний пісенно-танцювальній фольклор в сучасному культурному просторі болгар /Ина Щербина// Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. – Т.11. – Одеса – Велико Търново – 2012 – С.429-440. (0,5 др.арк.).
 11. Щербіна І.В. Етномузична культура болгар України в сучасних умовах глобалізації / І.В. Щербіна //Сучасні художньо-мистецькі та етнокультурні процеси полі етнічного середовища України. До 90-річчя ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – К.: НАН України, 2012. – С. 110 – 117 (0,5 др.арк).
 12. Сова М.О. Музичні комп’ютерні технології як інструментарій освітнього сучасного процесу // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова: Сер.16. Творча особистість учителя: проблеми теорії та практики [зб. наук. праць] // Ред. колегія: Н.В.Гузій (від. редактор). – Вип.16 (26). – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С.128-138.
 13. Сова М.О. Моделирование учебно-познавательной деятельности студентов при изучении музикального искусства с использованием информационных компьютерных технологий // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Матеріали Х Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань Ірпінь, 29-30 березня 2012 р.): в 4 ч. – Ч.2 . – Ірпінь: Видавництво НУДПСУ, 2012. – С.299-307.
 14. Дєніжна С.О. Формування культурної ідентичності особистості у контексті полікультурної освіти // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова: Сер.16. Творча особистість учителя: проблеми теорії та практики [зб. наук. праць] // Ред. колегія Н.В.Гузій (від. редактор) – Вип.16 (26). – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С.55-63.
 15. Дєніжна С.О. Евристичне проектування у підготовці майбутніх фахівців до інноваційної діяльності // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Матеріали Х Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань Ірпінь, 29-30 березня 2012 р.): в 4 ч. – Ч.2 . – Ірпінь: Видавництво НУДПСУ, 2012. – С.99-107.

Чайка Елена Владиславовна,

кандидат искусствоведения, доцент, Заслуженный работник культуры АРК

Вид статьи Количество статей Название статьи, название сборника
Статья в специализированном научном издании(опубликованная) 2
 1. Чайка Е.В. Концерт Бетховена ор. 58 G-durв контексте традиций исполнительства в Украине//Науковий вістник «Національної музичної академії ім..П.І.Чайковського № 103, Київ, 2012 с. 129-138
 2. Чайка Е.В. Скрипичный концерт П.И. Чайковского в контексте жанровой этимологии предсимволической культуры ХІХ века. Киев
Статьи в специализированном научном издании(в печати) 3
 1. Чайка Е.В., «Экстатика символизма в исполнительстве» Луганск.
 2. Чайка Е.В. Инструментальное творчество А.Вьетана в контексте неоренессансных тенденций неоклассицизма (Ровно, ноябрь 2012 - декабрь)
 3. Чайка О.В. Жанрово –стильова винятковість Фортепіанного концерту А.Скрябіна в контексті виконавських концепцій постромантизму Львов (отправлена ноябрь 2012 - декабрь)
Материалы и тезисы конференций 1 (в печати) Чайка Е.В. Исполнительский континуум и актуальный смысл постановок «Отелло» Верди»/ Е.В. Чайка // Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції «Наука та культура третього тисячоліття» (3– 4 нояб. 2012 г., Сімферополь) / под общ. ред. проф. О.А.Габриеляна. – Симферополь : В ПЕЧАТИ

Староскольцев Ким Павлович

Профессор, Заслуженный работник культуры Украины

Вид статьи Количество статей Название статьи, название сборника
Материалы и тезисы конференций 1 (в печати) Староскольцев К.П. Специфика реализации музыкального образа в вокальном искусстве/ К.П. Староскольцев // Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції «Наука та культура третього тисячоліття» (3– 4 нояб. 2012 г., Сімферополь) / под общ. ред. проф. О.А.Габриеляна. – Симферополь : В ПЕЧАТИ

Алехина Екатерина Владимировна

Заслуженный работник культуры Украины

Вид статьи Количество статей Название статьи, название сборника
Статья в специализированном научном издании(опубликованная) 1
 1. Алёхина Е.В. Жанрово-стилистические черты барокко в музыке Джулио Каччини//Научный журнал «Культура народов Причерноморья» № 237, Симферополь, 2012/ с. 142-145
Материалы и тезисы конференций 1 (в печати) Алёхина Е.В. Жанрово-стилистические черты барокко в итальянской музыке XVII века/ Е.В. Алёхина // Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції «Наука та культура третього тисячоліття» (3– 4 нояб. 2012 г., Сімферополь) / под общ. ред. проф. О.А.Габриеляна. – Симферополь : В ПЕЧАТИ

Новицкая Елена Валентиновна

Вид статьи Количество статей Название статьи, название сборника
Статья в специализированном научном издании(опубликованная) 3
 1. Новицька О.В. Деякі особливості становлення особистості музиканта-виконавця / О.В. Новицька // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Психологія творчості. ‑ К. : 2012. - Т.ХІІ, вип.14. – С.180‑189.
 2. Новицька О.В. Особливості впровадження проблемних ситуацій у процес навчання гри на фортепіано у дорослому віці / О.В. Новицька // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К. : 2012. - Т.ХІІІ, ч.6. – С. 204‑213.
 3. Новицька О.В. Особливості розвитку психомоторного апарата музиканта-початківця дорослого віку / О.В. Новицька // Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. - №38(62). – С.198‑207.
Материалы и тезисы конференций 1 (в печати) Новицкая Е.В. Психологические механизмы обучения игре на фортепиано во взрослом возрасте/ Е.В. Новицкая // Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції «Наука та культура третього тисячоліття» (3– 4 нояб. 2012 г., Сімферополь) / под общ. ред. проф. О.А.Габриеляна. – Симферополь : В ПЕЧАТИ

Басаргина Елена Георгиевна

Народная артистка Украины

Вид статьи Количество статей Название статьи, название сборника
Материалы и тезисы конференций 1 (в печати) Басаргина Е.Г. Стилистика жанра «цыганский романс» в камерно-вокальном творчестве А.Н.Верстовского / Е.Г. Басаргина// Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції «Наука та культура третього тисячоліття» (3– 4 нояб. 2012 г., Сімферополь) / под общ. ред. проф. О.А.Габриеляна. – Симферополь : В ПЕЧАТИ

Безкоровайная Наталия Степановна

Заслуженная артистка Украины

Вид статьи Количество статей Название статьи, название сборника
Статья в специализированном научном издании(опубликованная) 1 Безкоровайна Н.С. Повернення скарбів в українську музичну культуру: творчість В.А. Безкоровайного //Науч.журнал «Культура народов Причерноморья» № 225. Симферополь, 2012. – С. 154-157.
Материалы и тезисы конференций 1 (в печати) Безкоровайная Н.С. «С. Крушельницька – творчий шлях, та дослідження дискографічних матеріалів» / Н.С. Безкоровайная // Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції «Наука та культура третього тисячоліття» (3– 4 нояб. 2012 г., Сімферополь) / под общ. ред. проф. О.А.Габриеляна. – Симферополь : В ПЕЧАТИ

Стоянов Зиновий Дмитриевич

Вид статьи Количество статей Название статьи, название сборника
Материалы и тезисы конференций 1 (в печати) Стоянов З.Д. Проблемы акустического построения голоса в вокальном исполнительстве/ З.Д.Стоянов // Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції «Наука та культура третього тисячоліття» (3– 4 нояб. 2012 г., Сімферополь) / под общ. ред. проф. О.А.Габриеляна. – Симферополь : В ПЕЧАТИ

Щербина Инна Васильевна

Кандидат искусствоведения, доцент

Вид статьи Количество статей Название статьи, название сборника
Статья в специализированном научном издании(опубликованная) 4
 1. Щербіна І.В. Народні родинні традиції як прояв самоідентичності та засіб духовного самозбереження етносу (на прикладі сучасної весільної обрядовості Українців//І.В. Щербіна //Ввсник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр. / За ред.. Даниленка В.Я. - Х.: ХДАДМ, 2012. – (Мистецтвознавство: №3). – С. 162-165 (0,5 др.арк.).
 2. Щербіна І.В. М.Ф. Сумцов: історія та сучасність слов’янської фольклористики наук.пр. /За ред. Даниленка В.Я. - Х.: ХДАДМ, 2012. – (Мистецтвознавство: №4). – С. 182-185. (0,5 др.арк.).
 3. Щербіна І.В. Музичний пісенно-танцювальній фольклор в сучасному культурному просторі болгар /Ина Щербина// Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. – Т.11. – Одеса – Велико Търново – 2012 – С.429-440. (0,5 др.арк.).
 4. Щербіна І.В. Етномузична культура болгар України в сучасних умовах глобалізації / І.В. Щербіна //Сучасні художньо-мистецькі та етнокультурні процеси полі етнічного середовища України. До 90-річчя ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – К.: НАН України, 2012. – С. 110 – 117 (0,5 др.арк).
Статьи в специализированном научном издании(в печати) 2
 1. Щербіна І.В. Сучасна художня інтерпретація музичного фольклору в вокальному мистецтві України /І.В.Щербіна // Таврические студии – Симферополь, 2012 -№1. (0,5 др.арк.).
 2. Щербіна І.В. Психотренінг вокаліста в музичному мистецтві /І.В.Щербіна // Таврические студии – Симферополь, 2012 –№2. (0,5 др.арк.).
Материалы и тезисы конференций 1 (в печати) Щербина И.В. TradycjainowacjawmuzyceMarcinaMielczewskiego/ И.В.Щербина// Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції «Наука та культура третього тисячоліття» (3– 4 нояб. 2012 г., СімферополДь) / под общ. ред. проф. О.А.Габриеляна. – Симферополь : В ПЕЧАТИ

Деревянко Людмила Анатольевна

Кандидат педагогических наук, доцент

Вид статьи Количество статей Название статьи, название сборника
Материалы и тезисы конференций 1 (в печати) Деревянко Л.А. Вокально-речевая культура певца в контексте современного исполнительского искусства/Л.А.Деревянко// Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції «Наука та культура третього тисячоліття» (3– 4 нояб. 2012 г., Сімферополь) / под общ. ред. проф. О.А.Габриеляна. – Симферополь : В ПЕЧАТИ

Сова Маргарита Александровна

Доктор педагогических наук

Вид статьи Количество статей Название статьи, название сборника
Статья в специализированном научном издании(опубликованная)
 1. Сова М.О. Музичні комп’ютерні технології як інструментарій освітнього сучасного процесу // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова: Сер.16. Творча особистість учителя: проблеми теорії та практики [зб. наук. праць] // Ред. колегія: Н.В.Гузій (від. редактор). – Вип.16 (26). – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С.128-138.
 2. Сова М.О. Моделирование учебно-познавательной деятельности студентов при изучении музикального искусства с использованием информационных компьютерных технологий // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Матеріали Х Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань Ірпінь, 29-30 березня 2012 р.): в 4 ч. – Ч.2 . – Ірпінь: Видавництво НУДПСУ, 2012. – С.299-307.

Денежная Светлана Александровна

Кандидат педагогических наук

Вид статьи Количество статей Название статьи, название сборника
Статья в специализированном научном издании(опубликованная) 2
 1. Дєніжна С.О. Формування культурної ідентичності особистості у контексті полікультурної освіти // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова: Сер.16. Творча особистість учителя: проблеми теорії та практики [зб. наук. праць] // Ред. колегія Н.В.Гузій (від. редактор) – Вип.16 (26). – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С.55-63.
 2. Дєніжна С.О. Евристичне проектування у підготовці майбутніх фахівців до інноваційної діяльності // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Матеріали Х Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань Ірпінь, 29-30 березня 2012 р.): в 4 ч. – Ч.2 . – Ірпінь: Видавництво НУДПСУ, 2012. – С.99-107.

Рудавская Оксана Владимировна

Вид статьи Количество статей Название статьи, название сборника
Материалы и тезисы конференций 1 (в печати) Рудавская О.В. «Руковеты» С. Мокраньяца в контексте становления сербской национальной композиторской школы/ О.В.Рудавская// Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції «Наука та культура третього тисячоліття» (3– 4 нояб. 2012 г., Сімферополь) / под общ. ред. проф. О.А.Габриеляна. – Симферополь : В ПЕЧАТИ

Абдувелиева Эльвида Шевкетовна

Вид статьи Количество статей Название статьи, название сборника
Материалы и тезисы конференций 1 (в печати) Абдувелиева Э.Ш. Этапы подготовительной работы к концертным выступлениям /Э.Ш.Абдувелиева// Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції «Наука та культура третього тисячоліття» (3– 4 нояб. 2012 г., Сімферополь) / под общ. ред. проф. О.А.Габриеляна. – Симферополь : В ПЕЧАТИ

Распределение дисциплин

Отделение «Вокальное искусство»

Фамилия, имя, отчество Должность Звание,ученая степень Дисциплина
Староскольцев К.П. Профессор, зав. кафедрой Заслуженный работник культуры Украины Методика постановки голоса и преподавания вокала,Сольное пениеХоровой классСовременные методики вокальной педагогики
Басаргина Е.Г. и.о. профессор Народная артистка Украины Сольное пение
Титова-Кучмий Л.Н. и.о. доцента Заслуженная артистка Украины Сольное пение
Алехина Е.В. и.о. доцента Заслуженный работник культуры Украины Хоровой класс,Основы дирижированияСольное пение
Безкоровайная Н.С. и.о. доцента Заслуженная артистка Украины Сольное пение
Крет Н.В. Ст.преподаватель Заслуженная артистка АРК Сольное пение,ансамбль
Стоянов Д.З. преподаватель АнсамбльСольное пение
Эмирусеинова З.Э. преподаватель Стилистика вокально-эстрадного исполнительства,История вокально-эстрадного исполнительстваСольное пение
Семухина И. С. преподаватель Сольное пение
Аблязимова Э.А. преподаватель АнсамбльСольное пение
Босулаев Д.В. преподаватель Ансамбль
Градовская О.О. преподаватель Сольное пение
Деревянко Л.А. доцент Кандидат педагогических наук Методика постановки голоса и преподавания вокала,Современные методики вокальной педагогикиМетодика работы с вокальным ансамблемСольное пение
Белялов А.Р. Преподаватель Студийный практикум
Тамулянис А.Б. Преподаватель Сценическая культураСольное пениеАнсамбль

Отделение «Инструментальное искусство»

Фамилия, имя, отчество Должность Звание,ученая степень Дисциплина
Чайка Е.В. доцент Кандидат искусствоведения, Заслуженный работник АРК Музыкальная интерпретацияАктуальные проблемы современного музыкознанияДжазовое сольфеджиоМагистерские работы
Маркова Е.Н. профессор Доктор искусствоведения Магистерские работы
Давыдов Н.А. профессор Доктор искусствоведения Спецкурс «Теория и методика исполнительского музыкознания»
Щербина И.В. доцент Кандидат искусствоведения Аранжировка и основы композицииМузыкальная психологияМетодика преподавания спец дисциплин в ВНЗИстория музыки
Сова М.А. И.о.профессора Доктор педагогических наук Магистерские работыПедагогическая практикаСпецкурс «Основы музыкальной критики»История и методология наукиОрганизация и методика научно-исследовательской деятельности в области культуры и искусств
Гребенюк Н.Е. Профессор Доктор искусствоведения Спецкурс «Зарубежная музыкальная культура ХХ века»
Денежная С.А. И.о. доцента Кандидат педагогических наук Магистерские работыПедагогическая практикаФортепианоЭволюция художественных стилейМузыкальная педагогика

Актуальные проблемы музыкального исполнительства

История инструментально-оркестрового исполнительства

Могилова Л.С. Ст. преподаватель Теория музыкиГармонияСольфеджио
Рудавская О.В. Преподаватель ГармонияИстория музыкиПолифонияСольфеджиоАнализ музыкальных произведений
Новицкая Е.В. Преподаватель ФортепианоСпецинструмент
Климашевская С.Н. Ст. преподаватель Фортепиано
Воронцова И.Н. Преподаватель Фортепиано
Доценко Н.А. Преподаватель Фортепиано
Абдувелиева Э.Ш. Ст. преподаватель Специнструмент
Городецкий Ю.В. Преподаватель СпецинструментДирижирование, инструментовка и чтение оркестровых партитурАнсамбль
Анисин В.А. Преподаватель Специнструмент
Минаев И.Г. Преподаватель Дирижирование, инструментовка и чтение оркестровых партитурИзучение оркестровых инструментовИнструментоведение
Карасанов Р.Н. Ст. преподаватель Оркестровый классДирижирование, инструментовка и чтение оркестровых партитурМетодика работы с оркестром (ансамблем)Специнструмент
Исмаилов Н.А. Преподаватель Специнструмент
Федоров С.В. Доцент Методика преподавания игры на оркестровых инструментахДирижирование, инструментовка и чтение оркестровых партитур
Рябчук А.В. Преподаватель Оркестровый классДирижирование, инструментовка и чтение оркестровых партитурСпецинструмент
Каждан И.А. Преподаватель Дирижирование, инструментовка и чтение оркестровых партитур
Комурджи Р.З. Преподаватель СпецинструментДирижирование, инструментовка и чтение оркестровых партитурМетодика преподавания дирижирования
Митько А.Н. Преподаватель Специнструмент
Рышкова О.Н. Преподаватель Современная массовая музыкальная культураКДД

Творческие коллективы: худ. руководитель:

 • Оркестр народных инструментов – Карасанов Р.Н.
 • Эстрадно-духовой ансамбль – Рябчук А.В.
 • Сводный хор – Алехина Е.В.
 • Вокальный ансамбль «Мальва» - Алехина Е.В.
 • Вокальный ансамбль «Эра Водолея» – Аблязимова Э.А.
 • Вокальный ансамбль «ЭДИВА» – Босулаев Д.В.

 

Contact Information
Зав.кафедрой: Басаргина Е.Г.
профессор, Народная артистка Украины
Stay in Touch